hondencoach Let's Me

voor elkaar en met elkaar

Algemene Voorwaarden en Privacy


I.   BEGRIPPEN

De hondencoach: Let’s Me, Alette
Klant: de eigenaar van de hond, die de hondencoach opdracht geeft tot het starten van een consult of traject.
II.   ALGEMEEN
1. De hondencoach zal het consult/traject naar eer en geweten en met het beste vermogen uitvoeren. De hondencoach kan echter niet garant staan voor succes en slagen van de diensten daar het hier om een inspanningsverplichting gaat. Daarom zal het gestelde doel altijd realistisch vastgesteld  en samen met de klant overlegd worden.
2. Vertrouwelijke mededelingen gedaan door klant zullen slechts aan derden worden doorgegeven na overleg met de klant en uitsluitend wanneer de hondencoach ervan overtuigd is dat deze informatie belangrijk is voor klant e/o hond.
3. De klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn.
III. AANSPRAKELIJKHEID
1. Klant blijft gedurende het traject zelf aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn hond.
2. Het volgen van een consult/traject en online cursus alsmede het gebruik van producten, materialen geschieden op eigen risico van de klant. De hondencoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, verlies of diefstal.
3. De hondencoach is niet aansprakelijk voor (vermeende) gebreken, fysiek of mentaal, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het traject .   
IV AFSPRAKEN
1. Gemaakte afspraken tussen de hondencoach en klant kunnen tot minimaal 24 uur voor aanvang van het project door klant worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen of wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en in onderling overleg.
2. De hondencoach behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen bij de klant.
3. Bij ziekte of overmacht van de hondencoach zal een afspraak zo snel mogelijk opnieuw ingepland worden na overleg met de klant.
4. Alle door de hondencoach verstrekte mondelinge en schriftelijke adviezen, correspondentie, aanbevelingen, rapporten, (online)cursusmaterialen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondencoach aan derden overhandigd of ter kennis worden gebracht of openbaar gemaakt worden.     
V. BETALING   
1. Betaling voor het afnemen van een dienst cq. abonnement geschiedt per vooruitbetaling. Maandabonnementen worden automatisch per maand verlengd indien er geen opzegging ontvangen is.     
Voor online-cursussen geldt altijd vooruitbetaling en kan na vrijgave van het lesmateriaal niet meer geannuleerd worden.
VI.   (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING VAN CONSULT OF TRAJECT
1. Beide partijen kunnen het consult of traject eenzijdig beëindigen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
2. Indien door klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van de hondencoach vindt er geen restitutie plaats van (een deel van) het betaalde bedrag.
3. De hondencoach kan alleen tussentijds beëindigen in het geval van veelvuldige tegenwerking door de klant. Als de hondencoach in dat geval haar diensten niet naar eer en geweten kan uitvoeren is zij gerechtigd tot beëindiging van het consult of traject en is zij niet gehouden tot restitutie van het door klant betaalde bedrag.
4. Maandabonnementen kunnen na 2 maanden per maand opgezegd worden. Hiervoor is de ingangsdatum van het abonnement van belang.  De opzegging dient 7 dagen voor de maandelijkse automatische verlenging ontvangen zijn.  
VII. PRIVACY
Om je optimaal van dienst te zijn worden jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Hondencoach Let's Me.
Wil je dit niet dan kun je ons dat laten weten via email: info@hondencoachletsme.nl. Voorts gebruiken wij jouw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en wettelijke bepalingen. Je hebt recht op inzage en verbetering van jouw gegevens.
E-mail
Hondencoach Let's Me gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Jouw e-mailadres wordt gebruikt voor eigen marketing- of servicedoeleinden.
E-mailadressen worden nooit doorgegeven aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
VIII. Copyright:
Het is niet toegestaan om (beeld-) materiaal en/of teksten te kopiëren, opnieuw (of in gewijzigde vorm) te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondencoach Let's Me.